Home ส่วนของลูกค้า การเรียกช่างบำรุงรักษา

การเรียกช่างบำรุงรักษา

Presmann มีชื่อเสียงในการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย

ปัญหาส่วนใหญ่สามารถได้รับการแก้ไขผ่านทางโทรศัพท์ และเมื่อลูกค้าต้องการให้ช่างไปซ่อม เรามีช่างพร้อมที่จะไปซ่อมเครื่องมือถึงบาร์คุณในระยะเวลาอันสั้น ทีมบริการของเราจะมีชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อนาไปซ่อมให้คุณได้ถึงที่ เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของคุณได้รับผลกระทบน้อยที่สุด