Home ส่วนของลูกค้า การอบรม

การอบรม

มันเป็นอีกอย่างที่ควรทำด้วยตัวเอง และควรที่จะมีเวลาอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการติดตั้งก่อน

Presmann จะเข้าไปฝึกพนักงานของคุณถึงที่ สอนการใช้อุปกรณ์จนถึงไปถึงการติดตั้งเครื่องมืออย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้จะทำให้พนักงานมีความมั่นใจในการทำงานในระบบและสามารถสอนพนักงานคนอื่นๆ ต่อไปได้